Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky poskytování služeb

internetové reklamy, tvorby firemních profilů, reklamních bannerů, reklamních a marketingových služeb a dalších souvisejících služeb, dále jen „VOP“ společnosti SABAX sro . , IČ: 54 773 296 se sídlem Kučišdorfská dolina 3795/571, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. odd.: sro , vložka č.. 162580/B.

 

I. Výklad pojmů

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) mají následující významy:

 

1. Provozovatelem portálu je společnost SABAX sro . , se sídlem Kučišdorfská dolina 3795/571, 902 01 Pezinok, IČ: 54 773 296 , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., odd sro ., vl.č . 162580/B, dále jen „Provozovatel“.

2. Provozovatel provozuje internetový portál www.porovnejsluzby.cz.

3. Portálem se rozumí internetová stránka.

4. Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb (dále jen „VOP“ ) upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele, návštěvníka a uživatele při používání služeb provozovatele na portálu.

5. Uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba - podnikatel, která má zájem o propagaci své společnosti formou zařazení firemního profilu na internetovém portálu, dále jen „Uživatel”.

6. Návštěvníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o informace ohledně propagovaných služeb a provozů dále jen „Návštěvník”.

7. Služby jsou služby poskytované provozovatelem na internetové stránce www.srovnejsluzby.cz, včetně všech subdomén a partnerských stránek, dále jen „Služby“.

8. Ceník je seznam cen za služby, které poskytuje provozovatel. Každá služba je označena cenou.

9. Zákony :

- Obchodní zákoník je zákon č. 1/2003. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

- Občanský zákoník je zákon č.1 č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

- Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 1/2003. 18/20182 Zz . o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

II. Služby poskytované návštěvníkům portálu

 

1. Všechny služby, které poskytuje provozovatel návštěvníkům portálu, jsou bezplatné.

2. Provozovatel mimo jiné nabízí návštěvníkům portálu:

• vyhledání služeb provozů v konkrétním regionu, resp. v rámci ČR,

• porovnání vybraných služeb,

• ohodnocení vybraných služeb,

• možnost napsat recenzi na vybranou službu.

 

III. Služby poskytované uživatelům portálu

 

1. Všechny služby, které poskytuje provozovatel uživatelům portálu, jsou placené.

2. Pro využívání jakýchkoliv služeb provozovatele se vyžaduje registrace uživatele na portálu prostřednictvím vyplnění registračního formuláře v sekci zaregistrovat firmu .

3. Poskytovatel vygeneruje objednateli přihlašovací jméno a heslo. Na základě přihlašovacího jména a hesla získá objednatel právo na chráněný přístup do administrativní zóny profilu na dodatečné doplnění nebo změny základních informací.

4. Služby provozovatele se objednávají po registraci.

5. V objednávce uvede konkrétní službu, o kterou má zájem a které si objednává, jakož i datum trvání služby.

6. Objednávka může být zrealizována i prostřednictvím obchodního zástupce.

7. Objednávka je platná okamžitě po správném vyplnění formuláře a potvrzení objednávky.

 

 

IV. Objednání služeb

 

1. Uživatel si může objednat službu, o kterou má zájem, z nabídky provozovatele.

2. Zájemce o služby provozovatele má možnost výběru z více balíků.

Balíky jsou definovány jako JEDNOSLUŽBOVÁ FIRMA a VÁCSLUŽBOVÁ FIRMA , přičemž každý z nich obsahuje služby specifikované na portálu v sekci: zaregistrovat firmu .

3. Zájemce si může objednat i následující služby:

- topování provozu v sekci "Top provozu"

- využívání reklamních BANNERů na stránce

- dostávat cenovou nabídku konkurence

4. Službu si může uživatel objednat korektním vyplněním objednávky na portálu se specifikací služby, o kterou má zájem.

5. Každá objednávka musí obsahovat:

• Obchodní název firmy

• IČO

• Email

• Telefon nebo mobil (pouze jedno z toho)

• Ulice

• Číslo ulice

• Město

• PSČ

• Země

• Kategorie

• Podkategorie

• Cena za hlavní službu

• Název služby

• Otevírací hodiny

6. Každá objednávka může obsahovat doplňkové údaje jako:

• Telefon nebo mobil

• DIČ

• WEB

• Ostatní služby a cena za ně

• Link na google recenze

• Sociální sítě

7. Uživatel odesláním objednávky potvrzuje pravdivost a správnost jeho údajů.

8. Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávné údaje uvedené uživatelem.

9. Odesláním objednávky se uživatel zavazuje převzít objednanou službu a zaplatit za službu dohodnutou cenu.

10. Provozovatel obratem potvrdí přijetí objednávky.

11. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné.

12. Zrušení objednávky je ze strany uživatele možné jen do momentu úhrady ceny za vybranou službu.

 

V. Poskytnutí údajů a profil uživatele

 

1. Smluvní strany se dohodly, že uživatel si spravuje svou stránku sám. V případě, že chce být uživatel zveřejněn na portálu porovnejslužby.cz, musí poskytovateli poskytnout následující údaje pro potencionálního zákazníka:

• Obchodní název firmy

• IČO

• Email

• Telefon nebo mobil (pouze jedno z toho)

• Ulice

• Číslo ulice

• Město

• PSČ

• Země

• Kategorie

• Podkategorie

• Cena za hlavní službu

• Název služby

• Otevírací hodiny

2. Uživatel může poskytnout provozovateli i doplňkové údaje jako:

• Telefon nebo mobil

• DIČ

• WEB

• Ostatní služby a cena za ně

• Link na google recenze

• Sociální sítě

3. Provozovatel poskytuje a zajišťuje pro uživatele zejména následující služby:

• Zveřejnění názvu provozu

• Adresy

• Telefonu

• Emailové adresy

• Firemní www stránky

• Profilu

• Cen

• Popisu provozu a jejích služeb

4. Uživatel si může doplnit i doplňkové informace jako:

• Sociální sítě

• Logo firmy

• Hlavní fotografii stránky

5. Provozovatel zveřejní uživateli na portálu na základě jeho objednávky:

- úvodní fotografii (fotografie nebo logo provozu ve formátu jpg )

- aktivní mapu s polohou provozu, resp. zařízení

6. Profil zaregistrované firmy se zveřejní na portálu porovnejsluzby.cz do 24 hodin od úhrady ceny za vybranou službu.

7. Profily budou zveřejněny přesně podle zakoupeného balíku, na 1 měsíc, 6 měsíců nebo 12 měsíců ode dne úhrady ceny uživatelem na účet provozovatele.

8. Uživatel vysloveně souhlasí, aby mu zákazníci nebo návštěvníci zanechali recenzi přes stránku www.srovnejsluzby.cz

9. Uživatel může reagovat na recenzi, která byla zveřejněna na jeho profilu 1 x.

10. Provozovatel poskytuje uživatelům BONUS (zdarma) při zaregistrování a působení na jeho stránce tím, že jeho služba bude efektivněji vyhledávána (tzv. RANKING) na stránkách jako google , yahoo , bing atp.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit firemní profil tak, aby byl v souladu se zákony, se zvyklostmi a zaužívanými postupy pro vyplnění formulářů.

12. Pokud uživatel zruší objednané služby během jejich poskytování, provozovatel má nárok na cenu za skutečně poskytnuté služby za celou dobu jejich poskytování určenou podle ceníku, resp. uživatel nemá nárok na vyplacení alikvotní části částky v závislosti na době poskytnuté služby.

 

 

 

VI. Cena za služby a platební podmínky

 

1. Sazba ceny za objednané služby je kalkulována dle ceníku platného v den objednání služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo změn ceníku.

2. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na portálu.

3. Provozovatel není plátcem DPH.

4. Platba za služby je možná pouze předem.

5. Platba za služby je možná pouze v EUR.

6. Za den platby se považuje den, kdy byla celá cena připsána na účet provozovatele.

7. Provozovatel může na základě akčních nabídek nabídnout různé slevy nebo akční nabídky, pokud si uživatel zveřejní poslané logo a název stránky porovnejslužby.cz na své stránce s tím, že spolupracuje a je součástí stránky provozovatele.

8. Tato nabídka musí být zobrazena na portálu nebo doručena emailem, případně obchodním zástupcem.

9. Faktura (daňový doklad) je provozovatelem zasílána elektronickou formou na email uživatele, s čímž obě smluvní strany vysloveně souhlasí, resp. není-li dohoda s uživatelem jiná.

10. Faktura bude vystavena za celé období, na které si uživatel využívání služeb objednal.

11. V případě, že platba nebude provedena, provozovatel má právo odmítnout uživateli objednané služby zpřístupnit.

 

VII. Práva a povinnosti uživatele

 

1. Uživatel se zavazuje uhradit provozovateli za poskytnuté služby cenu uvedenou v objednávce nebo v ceníku.

2. Uživatel má právo na dodání objednané služby.

3. Uživatel se zavazuje uvést pravdivé a aktuální informace v registraci o společnosti a jejích službách a zavazuje se zajistit jejich aktualizaci v případě jejich změn.

4. Uživatel je povinen uchovávat přístupové jméno a heslo k editování firemního profilu takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

5. V případě prozrazení přístupového hesla třetím osobám nebo v případě umístění neautorizovaných doplňků do rozhraní firemního profilu vytvořených uživatelem, nenese provozovatel odpovědnost za zneužití údajů.

6. Uživatel uděluje provozovateli všechna práva k uveřejnění každého zadaného obsahu, textů, obchodních značek, obchodních jmen, seznamů, které umístěním na portálu autorizuje pro použití ve službě.

7. Uživatel odpovídá za to, že má oprávnění k používání ochranných známek a značek, kterých není vlastníkem.

8. Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat, propagovat nebo přenášet prostřednictvím služby žádný nezákonný, znepokojující, hanlivý, urážlivý, výhrůžný, škodlivý, vulgární, obscénní, nenáviděný, rasově či etnicky orientovaný obsah, který podporuje jednání vedoucí k trestnému činu, občanské nebo jakkoli jinak porušovat platné zákony, nařízení nebo jakýkoli jinak nevyhovující a nežádoucí materiál všeho druhu a povahy. Takové jednání se považuje za hrubé porušení smluvního vztahu a důvod provozovatele k okamžitému odstoupení od poskytování služeb.

9. Rozsah využívaných služeb je závislý na typu objednané služby, které se uživatel rozhodne využívat.

10. Uživatel je povinen při jakékoli změně poskytnutých údajů a informací. při změně ceny, otevíracích hodin nebo jeho údajů tuto skutečnost změnit na profilu do 15 kalendářních dnů od dané změny. Při zjištění, že změna nebyla provedena ve stanovené lhůtě, bude to považováno za porušení povinností uživatele a provozovateli vzniká nárok na vymazání uživatele ze stránky porovnejsluzby.cz

11. V případě uvedeném v odstavci 10 tohoto článku se zaplacená cena nevrací a považuje se za smluvní pokutu za porušení smlouvy. Provozovatel je oprávněn započítat si smluvní pokutu s uhrazenou cenou za služby.

12. Uživatel obdrží od poskytovatele logo provozovatele a název stránky a může si jej zveřejnit na své stránce s tím, že spolupracuje a je součástí stránky provozovatele.

13. Uživatel, který bude mít zveřejněno na své stránce logo a název stránky ve smyslu bodu 12 tohoto článku, bude moci dostávat různé slevy nebo akční nabídky od provozovatele. Na slevy a akční nabídky však není právní nárok.

 

VIII. Práva a povinnosti provozovatele

 

1. Provozovatel je povinen dodat na základě závazně akceptované objednávky objednateli službu ve smyslu objednávky.

2. Provozovatel je povinen zajistit, aby dodaná služba splňovala platné právní předpisy ČR.

3. Provozovatel má právo na řádné a včasné zaplacení ceny od objednatele za objednanou službu.

4. Provozovatel neodpovídá za jakékoli spory vzniklé porušením autorských práv.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah služeb dle vlastního uvážení.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny jednotlivých služeb. Změna ceny je účinná vždy ode dne objednání služby. Nová cena se nevztahuje na již objednané služby.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo na dobu neurčitou pozastavit viditelnost uživatelské služby na portálu www.srovnejsluzby.cz, pokud uživatel neuhradí dohodnutou částku, kterou si vybral při registraci jeho firmy v určitých cenových balících.

8. Provozovatel si v případě zjištění skutečností uvedených v článku VII. bod 8 těchto VOP vyhrazuje právo vymazat všechny recenze nebo příspěvky obsahující obsah specifikovaný v článku VII. odstavec | 8 těchto VOP.

 

 

IX. Reklamace

 

1. Případné reklamace budou vyřizovány individuální dohodou av souladu s platnými právními předpisy.

2. O případné chybě na portálu www.srovnejsluzby.cz včetně všech subdomén a partnerských stránek je třeba provozovatele ihned informovat a to e-mailem na podpora@srovnejsluzby.cz

3. Z důvodu možných rozporů při uplatňování reklamace nebudou reklamace uplatněny telefonicky akceptovány.

4. Za chyby zapříčiněné webhostingovou společností provozovatel neodpovídá.

 

X. Omezení odpovědnosti provozovatele

 

Provozovatel negarantuje návštěvníkům portálu spokojenost s rozsahem, kvalitou a odvedenou prací nabízenou uživateli dle firemního profilu nebo hodnocení návštěvníky.

 

XI. Doručování

 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Uživatel doručuje provozovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto VOP. Provozovatel doručuje uživateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

 

 

 

XII. Ochrana osobních údajů

 

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem v rámci objednávky služby jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sz . o ochraně osobních údajů dále jako „ZOOÚ”, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky.

2. Úroveň ochrany osobních údajů provozovatel deklaruje v dokumentu zásady ochrany osobních údajů, který se nachází na stránkách portálu.

3. Odesláním objednávky, resp. uzavřením smlouvy je provozovatel oprávněn v souladu se ZOOÚ zpracovávat osobní údaje uživatele za účelem plnění si smluvních podmínek - tj . . pro účely uzavření smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace s uživatelem, jakož i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.).

4. Provozovatel neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje o uživatelích žádné neoprávněné osobě.

5. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro plnění si smluvních podmínek.

6. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovány manuálně, poloautomatickým a automatickým způsobem oprávněnými osobami.

7. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8. Práva uživatele jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů jsou uvedena v zásadách ochrany osobních údajů.

9. Uskutečněním objednávky uživatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů provozovatele ve smyslu tohoto článku.

10. Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje uživatel provozovateli souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům provozovatele pro účely propagace a marketingu. Současně vyslovuje souhlas s tím, aby provozovatel a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušné smlouvy, posílali uživateli obchodní sdělení v elektronické podobě, ve smyslu zákona č. 147/2001 Sb. o reklamě a zákona 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované provozovateli, a to poštou nebo elektronicky na e-mail.

12. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

XIII. Zvláštní ustanovení

 

Uživatel bere na vědomí, že portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto VOP jsou přístupné na stránce provozovatele a jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění.

2. Tyto VOP jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce. V případě, že jsou vytvořeny iv cizojazyčném vyhotovení, je rozhodující toto české znění.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP. Povinnost oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním na portálu provozovatele. Pro účely smlouvy se použije znění těch VOP, které byly účinné v době uskutečnění objednávky, není-li dohodnuto jinak.

4. V případě, že bude některé ustanovení těchto VOP z jakéhokoli důvodu považováno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení těchto VOP. V takovém případě se bude postupovat podle jiného ustanovení těchto VOP, ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky i institutů, které jsou upraveny slovenským právním řádem, přičemž se použijí taková jejich ustanovení, aby byl zachován účel ustanovení VOP, které je považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebo se takovým stalo.

5. Fyzická osoba, která uzavírá smluvní vztah jménem právnické osoby jako uživatele, odpovídá osobně za všechny právní následky a způsobenou škodu, pokud nebyla za uživatele oprávněna jednat nebo pokud obchodní zákoník, platný v České republice, nestanoví jinak.

6. Tyto VOP jsou platné až do vydání nových VOP.

7. Vztahy mezi stranami, které nejsou upraveny těmito VOP se řídí ustanoveními Zákona č.j. 513/1991 Sb. v platném znění obchodní zákoník a platnými zákony českého právního řádu.

8. Uživatel odesláním objednávky a zaškrtnutím ikonky – seznámil jsem se s VOP as těmito souhlasím – potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP byl uživatel dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a měl/má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu (smlouvy, objednávky).

 

Všeobecné podmínky vstoupily v platnost a účinnost dnem 01.02.2023

 

 

Ceník platný od 01.02.2022

 

1. Cena za služby je určována dohodou smluvních stran.

 

2. Registrace firmy u nás je bezplatná

 

3. Cena za ostatní služby:

- Topování a získávání zpětných odkazů je zpoplatněno individuálně dle požadavků klienta.

- Reklama, bannery na portálu, cena bude účtována podle velikosti a délky trvání reklamy.

- Konkurenční informace (objednatel obdrží od poskytovatele cenovou nabídku její konkurence ve stejné oblasti služeb i v druhých krajích Slovenska+platí pouze pro registrované služby) 50,00 EUR za jednu informaci.

 

4. Faktura za služby je splatná předem.

 

5. Uhrazená cena za služby se nevrací.